Publicatiedatum: 19 november 2019

1.Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijkevoor de verwerking: BNI Feniks!

2.Welke persoonsgegevens?

De manier waarop wij informatie verzamelen en opslaan is afhankelijk van hoe onze diensten en/ofonze website wordt gebruikt. Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

Gegevens die u ons meedeelt:
bij het aanvragen van een lidmaatschap, bij het aangaan vaneen overeenkomst, bij inschrijving op onze nieuwsbrief, bij inschrijving op een speeddate,voor het bijwonen van een vergadering,…

Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van onze diensten:
tijdens een bezoekaan onze website.

Gegevens die publiek zijn:
via een publicatie op een website of gegevens die in de pers verschenen zijn.

3. Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens met de bedoeling om u beter van dienst te kunnen zijn.

Waarbij:

Bepaalde verwerkingen noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor facturatiedoeleinden.
Gegevens kunnen gebruikt worden om de juiste nieuwsbrieven te versturen, mededelingente sturen of uitnodigingen voor seminaries of evenementen te versturen.
Gegevens gebruikt worden voor het verbeteren van onze diensten, het aanbieden vanklantenservice en het afhandelen van klachten.

4. Aan wie geven wij deze gegevens door?

Wij maken gebruik van leveranciers en onderaannemers om bepaalde diensten uit te voeren namensBNI of om BNI te helpen de diensten uit te voeren. Voor zover als nodig binnen hun opdracht kunnenwij uw persoonsgegevens aan hen doorgeven en/of laten verwerken. Dit kunnen zijn: boekhouder,onderaannemer, banken, advocaten & notarissen, belanghebbende openbare besturen zoals belastingen, sociaal secretariaten, kas voor zelfstandigen, verzekeringen…Enkel in uitzonderlijke gevallen en als dit nodig is voor het technisch beheer van onze website, kan deonderneming die instaat voor het bouwen en onderhoud van onze website toegang hebben tot dezepersoonsgegevens.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verrichten van de diensten dieworden opgesomd in deze Privacyverklaring en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. Naafloop van deze periode, zullen we jouw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als de gegevens nadeze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullenwe passende maatregelen nemen om deze gegevens te anonimiseren.

6. Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

We weten hoe belangrijk het is om jouw persoonsgegevens veilig te beheren en te beschermen. Wegebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat deverwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.De persoonsgegevens die we van jou bijhouden, kunnen doorgegeven worden aan of opgeslagenworden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Je persoonsgegevenskunnen tevens worden verwerkt door organisaties die buiten de EER voor ons of voor een van onzeleveranciers werken. We treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en dat ze overeenkomstig deze Verklaring gebruikt worden.

7. Wat zijn uw rechten?

Volgens de wet heb je volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uwpersoonsgegevens:

Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsookinformatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en wanneerdit het geval is om hier toegang tot te krijgen.

Recht van verbetering en/of verwijdering:
Je hebt het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderenof verbeteren. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zonodig aanpassen of verwijderen.

Recht van beperking:
Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:
Je beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omernstige en legitieme redenen.Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voordoeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht op overdraagbaarheid:
Je hebt het recht op ieder moment op kosteloze wijze je persoonsgegevens te bekomen in eengestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met het oog op overdrachtervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op intrekking van de toestemming:
Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indiende rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op je toestemming. De gegevens verwerkt in deperiode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

8. Tot wie kan u zich richten?

Als je je rechten wil uitoefenen kan je ons contacteren via e-mail. Hierbij zijn we verplicht om uw identiteit te controleren. Gelieve ons aldus bij uw verzoek een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

9. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op je computer, laptop of mobiel apparaat bijhet bezoeken van onze website.Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren teonderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een beteregebruikservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. De inlichtingen opgeslagen door deze cookies kunnen enkel door BNI gelezen worden en enkel gedurende het bezoek aan de Website. Wil je deze instellingen wijzigen consulteer dan deze link.

10. Wijziging van deze verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dusgelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het ombelangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en,indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

11. Bezwaren en klachten

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, kan jeje wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 of e-mail: contact@apd-gba.be

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. De rechtbanken van Vlaams Brabant, afdeling Vilvoorde zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.